Skip to main content

Tiếng Việt

Nếu quý vị cần thông tin về quyền lợi bằng tiếng Việt hoặc cần một người thông dịch, chúng tôi có mặt để giúp quý vị!

Nếu quý vị là hội viên, hãy gọi số ghi ở phía sau trẻ ID của quý vị.

Nếu muốn biết về bảo hiểm cho riêng cá nhân, xin gọi số:

  • 1-800-876-7639 nếu quý vị không hội đủ điều kiện cho Medicare
  • 1-866-856-6166 nếu quý vị hội đủ điều kiện cho Medicare

Nếu đang trong tiến trình ghi danh mua bảo hiểm theo nhóm, xin liên lạc với chủ hãng của quý vị và hỏi về thông tin mà mình cần.

Nếu quý vị là một chủ hãng và muốn có bảo hiểm theo nhóm, xin gọi số 1-866-823-0925.

back